Markanvisning Öster om Hyllievångsparken

Malmö stad bjöd in till en markanvisning för området Öster om Hyllievångsparken, som är certifierat av Citylab. Nu har vinnarna utsetts och däribland finns vi Volito Fastigheter och LINK Arkitektur. Tekniska nämnden fattade beslut om tilldelning den 26:e februari och nu sätter arbetet igång ordentligt.

– Vi på Volito Fastigheter har lång erfarenhet av förvaltning och ser nu verkligen fram emot att utveckla egna hyresrätter med särskilt fokus på hållbarhet, kvalitet och långsiktighet. Det här ska bli ett hus som vi och Malmöborna kan vara stolta över flera generationer framåt. Därför valde vi att samarbeta med LINK Arkitektur, som delar vår vilja att både ta ansvar för vad vi skapar och lämnar efter oss, berättar Martina Davidsson, projektutvecklingschef på Volito Fastigheter.

Livfull och inbjudande arkitektur

Den nya bebyggelsen ska rama in Hyllievångsparken och lägga premisserna för ett tryggt, socialt och attraktivt område. Med ett tydligt klimatfokus utvecklas här totalt nästan 600 bostäder, ett kontorskvarter, ett mobilitetshus och en förskola.

Gestaltningen av flerbostadshuset tar utgångspunkt i omkringliggande bebyggelse. Samtidigt förstärks platsens identitet genom ett samtida uttryck. Byggnaden bryts visuellt upp i olika delar med egna personligheter, som sedan knyts samman med ett enhetligt tema. Denna brokighet ger liv åt kvarteret och speglar Hyllies historia och identitet. Ambitionen är en tät och urban miljö intill parken, med byggnader från fem till sex våningar och ett variationsrikt taklandskap som krona på verket. Med stor omsorg om utformning, material och detaljer är bostadshusen vackra på långt såväl som nära håll.

Kvarterets innergård och gröna hjärta har semiprivat karaktär och kontrasterar mot gatornas stadsmässighet. Både på innergården och de gemensamma takträdgårdarna finns det plats för att leka, odla, sola, äta och umgås samt hitta en egen vrå att vistas på.

Överträffar högt ställda hållbarhetsmål

I markanvisningen efterfrågade Malmö Stad stort fokus på klimatavtryck och en maximal klimatpåverkan på 290 kgCO2e/m². Vi har högre ambitioner än så, med en målsättning på max 215 kgCO2e/m², hela 25 procent lägre. Detta uppnås genom ett flertal insatser, där återbruk, klimatförbättrad betong och trä är centrala delar av lösningen. I förslaget har vi även tittat på storskaligt återbruk av en byggnad som kan demonteras inom Volito Fastigheters bestånd. Det handlar både om fasadtegel och betongelement som får nytt liv i fasaden, och byggnadsdelar som exempelvis solavskärmning och golv. Arkitekterna har utgått ifrån det material som finns att tillgå och skapat något nytt av hög kvalitet.

– Det är tuffa krav på att minska klimatavtrycket i denna markanvisning och vi har valt att pressa det ännu lägre. För att uppnå den nivån tar gestaltningen helt och hållet avstamp i befintliga material som går att återbruka och det är nog så här nybyggnationer kommer att se ut framöver. Sedan handlar det förstås lika mycket om att skapa arkitektur som står sig över tid, som värnar om de som bor här och om platsen som helhet. Det är alltid centralt för utformning av kvalitativa bostadsområden, säger Marius Lorentzen, ansvarig arkitekt på LINK Arkitektur.

Vår gemensamma vision för projektet är att så många som möjligt ska få tillgång till ett hållbart och kvalitativt boende. För att göra skillnad på riktigt inom social hållbarhet är även Skåne Stadsmission en viktig samarbetspartner. Målet är att upplåta 20 procent av lägenheterna till boendeinsatsen ”Barns bostad först” för barnfamiljer. Utöver detta vill vi även skapa platsspecifika lösningar som bidrar till minskat utanförskap och en trygg boendemiljö.