En del av Volitogruppen sedan 1997

Volito Fastigheter startades 1997 som ett fristående företag inom Volito – en privatägd investmentkoncern med huvudkontor i Malmö. Genom bildandet av Volito Fastigheter fick Volitogruppen ett fastighetsinriktat affärsområde och inledde en strategisk expansion i Malmöregionen.

Volitogruppen grundades 1991, ursprungligen inriktad på flygleasing. Företaget nådde snabbt framgångar varpå verksamheten breddades och Volito inledde en expansion.

Idag är Volito en starkt tillväxtorienterad koncern byggd på balanserat risktagande och långsiktighet. Verksamheten är indelad i tre diversifierade affärsområden: Fastigheter, Industri och Portföljinvesteringar, områden som var för sig utvecklar egna affärsenheter, affärssegment och dotterbolag.

Volitogruppens övergripande målsättning är att skapa långsiktig och balanserad värdetillväxt för aktieägarna genom såväl löpande resultat från den operativa verksamheten som genom värdetillväxt i koncernens investeringar. 


Vill du veta mer om Volitogruppen, klicka här.