Volito Fastigheter ansluter till LFM30 – vill bli klimatneutrala

LFM30 – Lokal färdplan Malmö 2030 – är en av landets största och mest ambitiösa satsningar på hållbarhet. Fler än 200 aktörer inom fastighets-, bygg- och anläggningsbranschen står bakom initiativet och har skrivit under den gemensamma målsättningen att vara netto noll klimatneutrala till år 2030. Volito Fastigheter har anslutit till nätverket och påbörjar nu sin klimathandlingsplan.

LFM30 är ett branschdrivet initiativ med målet att nå en klimatneutral fastighets-, bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2030. I nätverket förenas en mängd tongivande aktörer som fastighetsbolag, entreprenörer, konsulter, materialleverantörer, banker och energiföretag, men också universitet, myndigheter och inte minst Malmö stad.

– Verksamheten i Volito Fastigheter har alltsedan starten präglats av kloka beslut, omtanke om människor och omvärld och haft stort fokus på långsiktighet, säger Martina Davidsson, projektutvecklingschef på Volito Fastigheter och ansvarig för LFM30-satsningen på företaget. Detta har bland annat visat sig genom energieffektiviseringar, kloka materialval och vidareutveckling av byggnadernas funktionalitet. Men mycket återstår att göra.

För alla fastighetsägare är det en realitet att den egna verksamheten har stor påverkan på klimatet. Enligt Boverket står bygg- och fastighetssektorn för ungefär en femtedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp, vilket får extra stor betydelse i en stad med Malmös expansionstakt. Därför har Malmö stad och LFM30 klargjort att om staden ska nå sina klimatmål måste aktörer från alla delar av värdekedjan gemensamt sätta upp mål, vidta åtgärder och genomföra projekt som minskar utsläppen.

– I egenskap av fastighetsutvecklare har vi ett stort ansvar, och i samband med kommande nybyggnation vill vi vara med och skapa en mer hållbar stad, säger Martina Davidsson. Att planera och bygga stadsmiljöer handlar om att ta ansvar för människors vardag och vi vill vara en aktiv del av branschens fortsatta utveckling. Klimatomställningen kan inte lösas på egen hand eller i konkurrens med varandra. Vi behöver jobba tillsammans, i kreativ samverkan, och hitta gemensamma vägar till de stora och breda förbättringarna.

– I LFM30 finns en storskalighet och en kollektiv kraft som är inspirerande, säger Martina Davidsson. Initiativtagarna har med sitt tydliga ledarskap vågat utmana med höga målsättningar, och tillsammans bygger vi nu upp en stor kunskapsbank. När så många, med en sådan målmedvetenhet, driver hållbarhetsfrågan åt samma håll är förutsättningarna att nå resultat mycket goda.

LFM30 är indelat i sex strategiska fokusområden. Varje fokusområde har sin egen ledning, arbetsgrupp och målsättning. Volito Fastigheter kommer att engagera sig både i det som rör förvaltning av befintliga fastigheter, till exempel energibesparande åtgärder, och i frågor som rör nyproduktion, som design, klimatkalkyler och byggmaterial.

– Vi stödjer LFM30:s målsättningar till fullo och vi ska göra allt vi kan för att minimera klimatavtrycket i hela vår värdekedja, med mål att vara netto noll klimatneutrala till 2030, säger Martina Davidsson.

Volito Fastigheter ska nu ta fram en klimathandlingsplan, baserad på bland annat klimatnyckeltal från LFM30. Planen ska konkretisera vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå målet. Det är ett omfattande arbete som på sikt kommer att involvera hela verksamheten, från ägare och koncernledning, till samtliga medarbetare, partners och leverantörer.

– Vi vill arbeta aktivt med hållbarhet, och genom engagemanget i LFM30 stärker vi vårt fokus på klimatmålen ytterligare. Inom LFM30 hoppas vi också kunna inspirera andra med våra kunskaper och erfarenheter samtidigt som vi lär av våra branschkollegor, så att vi tillsammans kan skapa en mer hållbar stad, säger Martina Davidsson.