volito fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter på malmös bästa lägen

En del av Volitogruppen sedan 1997

Volito Fastigheter startades 1997 som ett fristående företag inom Volito – en privatägd investmentkoncern med huvudkontor i Malmö. Genom bildandet av Volito Fastigheter fick Volitogruppen ett fastighetsinriktat affärsområde och inledde en strategisk expansion i Malmöregionen.

Volitogruppen grundades 1991 och idag består koncernen av tre diversifierade och var för sig starka affärsområden: Flyg, Fastigheter och Industri. Inom Volitogruppens olika affärsområden finns även substantiella innehav i börsnoterade bolag med inflytande på styrelsenivå, ägande i intresseföretag samt samägda bolag.              


Volitogruppens övergripande målsättning är att skapa långsiktig och balanserad värdetillväxt för aktieägarna genom såväl löpande resultat från den operativa verksamheten som genom värdetillväxt i koncernens investeringar. 


Vill du veta mer om Volitogruppen, klicka här.